Centre de Serveis per al desenvolupament de la Bioeconomia Circular a Catalunya

Coneix els recursos i serveis

El Hub de la Bioeconomia de Catalunya

El BIOHUBCAT és la finestreta única dedicada a facilitar la generació de valor econòmic a partir de recursos orgànics renovables a Catalunya. Un lloc on les empreses i els emprenedors poden adreçar-se per trobar les solucions necessàries per donar el següent pas.
 
El BIOHUBCAT connecta i promou les infraestructures, capacitats i serveis públics i privats per facilitar la superació de les barreres per implementar els projectes. Al mateix temps, també impulsa iniciatives per cobrir mancances identificades en aquest mapa global de serveis a la innovació.
 
Tens un subproducte orgànic per valoritzar? Una tecnologia que necessita madurar? Necessites matèria primera per al teu procés? Un aclariment normatiu? Aquest és el teu espai.

Recursos i Serveis

Catàleg de Documentació

El Catàleg de Documentació del BioHubCat (disponible properament) enllaça a documents tècnics útils per facilitar la presa de decisions sobre les noves cadenes de valor i nous models de negoci bioeconòmics a Catalunya. Aquesta informació és la base per a futurs estudis o anàlisis més específics que el BioHubCat pot promoure sota demanda.

Catàleg de Serveis

El Catàleg de Serveis del BioHubCat (disponible properament) inclou l’oferta de serveis públics i privats acreditats, en qualsevol de les línies d’actuació. És un catàleg viu i en constant actualització. Podeu contactar directament amb els prestadors de serveis o a través de l’assessorament del BioHubCat.

Objectius específics i Línies d’actuació

OE1
Reducció de riscos

Serveis específics de suport a la reducció dels riscos associats al desenvolupament de models de negoci en bioeconomia circular i al foment de l’emprenedoria.

BIOHUBCAT Tech
Planta d’escalat preindustrial d’accés obert

BIOHUBCAT Feedstock push
Observatori de recursos renovables valoritzables

BIOHUBCAT Business services
Suport al desenvolupament de negoci

BIOHUBCAT Accelerator lab
Suport a l’emprenedoria en bioeconomia

OE2
Condicions d’entorn

Contribuir a crear les condicions d’entorn idònies per a l’atracció de bioindústries i la implantació de processos de valorització a les empreses existents.

BIOHUB CAT Arena
Model de planificació territorial

BIOHUBCAT Industrial Parks
Àrees industrials especialitzades, amb simbiosi entre les empreses

BIOHUBCAT Skills
Perfils professionals i oferta formativa

BIOHUBCAT Sustainability constraints
Convivència entre cadenes de valor

OE3
Sistema RDi

Aglutinar els actors del sistema RDi i facilitar la seva orientació a la resolució dels reptes de les empreses.

BIOHUBCAT RDi nodes
Explotació de les capacitats del sistema RDi

OE4
Incentivar la demanda

Incentivar la demanda pública i privada de productes i serveis vinculats al model de bioeconomia circular.

BIOHUB CAT Awareness
Conscienciació ciutadana

BIOHUBCAT Market pull
Foment del consum de bioproductes i bioenergia

OE5
Polítiques i 
instruments públics

Adaptació normativa per a la reducció de barreres i foment de la bioeconomia.

BIOHUBCAT Policy instruments
Disseny de mesures de suport, proposta de modificacions normatives i suport a les empreses en la interpretació i en l’aprofitament d’oportunitats

OE6
Posicionament europeu

Fomentar aliances amb els principals referents europeus.

BIOHUBCAT EU links
Missions, intercanvis d’experiències, foment de participació en projectes europeus

Projectes

PROJECTE 1

Planta d’escalat preindustrial de proteïnes alternatives d’accés obert, multiproducte i food grade

800 kg/h

LÍNIA D’EXTRACCIÓ PROTEÏNA AÏLLADA (via humida)

Línia d’extracció de proteïna multi-producte per via humida per la obtenció d’aïllats de proteïnes concentrades per la seva aplicació en productes alimentaris.

150 kg/h i 300 Kg/h

LÍNIA D’EXTRUSIÓ VIA HUMIDA I SECA

Línia d’extrusió multi-producte per via humida i seca per obtenir una àmplia gama de productes amb textures i aparences anàlogues del productes carnis.

1.500 Kg/lot

LÍNIA DE FERMENTACIÓ

Línia d’obtenció de proteïna alternativa a partir de diverses matèries primeres via fermentació.

300 Kg/h

LÍNIA D’ELABORACIÓ PRODUCTE FINAL

Línia d’elaboració per l’obtenció de productes llestos per la seva comercialització a consumidor final de productes alimentaris i anàlegs carnis.