Biohub CAT

La finestreta única a Catalunya per al desenvolupament de la bioeconomia

Missió

Potenciar la valorització dels recursos biològics i locals per produir béns i serveis d’alt valor afegit a múltiples sectors econòmics.

Visió

Desenvolupament de bioindústries a través de noves cadenes de valor que afavoreixin la sostenibilitat del sector primari i la retenció i atracció de talent als entorns rurals.

Objectius específics

OE1
Impulsar serveis específics per a la reducció dels riscos associats al desenvolupament de models de negoci en bioeconomia circular i al foment de l’emprenedoria i la innovació.

OE2

Contribuir a crear les condicions d’entorn idònies per a l’atracció de bioindústries i la millora de la competitivitat de les existents.

OE3

Aglutinar els actors del sistema R+D+I promoure’n l’orientació a la resolució dels reptes de les empreses.

OE4

Incentivar la demanda pública i privada i els serveis vinculats al model de bioeconomia circular.

OE5

Contribuir a la definició, implementació instruments públics de suport.

OE6

Fomentar aliances amb els principals referents europeus.